دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

موفقیت دانش آموزان ایده آل پارسی در سیزدهمین دوره لیگ علمی بین المللی پایا

دستاوردهای علمی و پژوهشی