دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

گزارش کلاسی آذرماه سال تحصیلی 99-98 . پایه هفتم

شنبه  98/09/02

ریاضی:امتحان میان ترم از هر سه کلاس گرفته شد. تدریس  ضرب جبری

فیزیک(خانم الماسی):حضور در جلسه امتحان ریاضی. مبحث چگالی و تبدیل واحد مرور شد

فیزیک(خانم رنجبر): مبحث چگالی و تبدیل یکاهای مساله حل شد. اندازه گیری توسط متر و .... انجام شد.

زبان(خانم شیبت): کتاب connect1 با دانش آموزان کارشد. 2 صفحه تکالیف چک شد و speaking کار شد.

تفکر و سبک زندگی: ادامه مبحث کلاسی در رابطه با خودآگاهی جسمی وارتباط آن با عزت نفس

یکشنبه  98/09/03

زیست: تدریس فصل7

شیمی: آموزش تست زنی فصل3

ادبیات: تدریس فصل سوم و انشا فارسی

زبان(خانم لک): صفحات 18 و 19 کتاب درسی تدریس شد. مکالمه صفحه16 پرسیده شد. کتاب کار درکلاس کار شد. تکالیف بررسی شد. مباحث امتحان روز چهارشنبه مشخص شد

زبان(خانم شیبت): صفحات 20 و 21 کتاب درسی تدریس شد. موضوعات مکالمه سر کلاس کارشد. کتاب کار حل شد و چک شد.

دوشنبه  98/09/04

ادبیات: تدریس فصل سوم کتاب فارسی

مطالعات اجتماعی(خانم ذوالقدر): ارزشیابی مستمر. تدریس درس7 با مشارکت دانش آموزان و ارزشیابی پس از تدریس

مطالعات اجتماعی(خانم صادقی): تدریس درس7 و ارزشیابی از دروس گذشته و کنفرانس درس جدید اوسط دانش آموزان

پیام آسمانی: تدریس درس4و برگزاری امتحان مستمر از دروس1تا3

سه شنبه  98/09/05

ریاضی: مرور و تدریس فصل3 ابتدای فصل جمع و تفریق

قرآن: تدریس بخش دوم درس چهارم. روخوانی درس چهارم. برسی آزمون درس1 تا3 و تشویق دانش آموزان برتر

هنر: تدریس درس نقاشی در ایران و رفع اشکال امتحان ترم و کار عملی

زبان: تدریس صفحه های 14 و 15 کتاب و خلاصه نویسی متن درس

کامپیوتر: تدریس مبحث اول powerpoint

چهارشنبه  98/09/06

عربی: حل تمرین درس چهارم. سوال از تمرین و روخوانی لغات درس پنجم و سوال از آن

کاروفناوری: تدریس بقیه پودمان . سوال درسی از دانش آموزان و آموزش گوی کاغذی

ریاضی: تدریس عبارت جبری و جایگزینی اعداد. تحویل برگه های امتحانی

زبان انگلیسی:کتاب connect2،2 صفحه تدریس شد. تکالیف چک شد. speakingتمرین شد.

شنبه:98/9/9

ریاضی:حل تمرین های عبارت جبری

فیزیک خانم الماسی:تدریس قصل 8انرژی و کار و رفع اشکال

فیزیک خانم رنجبر:تدریس فصل 8 انرژی جنبشی و پتانسیل رفع اشکال فصل 2 و حل مسایل اضافی

تفکر و سبک زندگی:خودآگاهی و شناخت هیجانات

زبان: خانم شیبت: کتاب connect 1  تدریس شد. speaking تمرین شد. تکالیف چک شد.

یکشنبه:98/9/10

زیست:آزمایش های صفحه 102 و 97در آزمایشگاه انجام شد

شیمی:ساخت مدل مولکولی در آزمایشگاه تدریس رسانای فلزات

ادبیات:حل تمرین کتاب مبتکران و رفع اشکال دروس پیشین امتحان املاء

زبان خانم لک:مکالمه صفحه 18 پرسیده شد/صفحه 20 و 21 تدریس شد/تکالیف بررسی شد/کلمات جدیدبسیار زیادی آموزش داده شد

زبان خانم شیبت:تدریس دو صفحه اول درس 4/speaking کار شد/ویدیوهای آموزشی پخش شد/تکالیف چک شد

دوشنبه:98/9/11

ادبیات:تمرین و مرور مباحث تدریس شده از فصل سوم/بررسی کتاب مبتکران/تدریس انشا

مطالعات خانم ذوالقدر:ارزشیابی از درس 7/تدریس با مشارکت گروهی همراه با پاور پوینت

مطالعات خانم صادقی:تدریس درس هفتم با مشارکت و تدریس درس 8 /زمینه سازی برای اجرای تئاتر علوم اجتماعی و تعیین مدیریت اجرای گروهی

پیام اسمان:تدریس ادامه درس 4 و ابتدای درس 5

سه شنبه98/9/12

ریاضی:تدریس فاکتورگیری و عبارت جبری

قران:آزمون میان ترم/دوره درسی از چهار درس اول/تدریس بخش اول درس پنجم

زبان: حل کتاب کار/تدریس صفحات 16 و 17/تمرین  و تکرار مهارت گفتاری/

هنر:کار عملی یک باغ آخر پاییز برای تعیین تکلیف نمره پایان ترم

چهارشنبه:98/9/13

عربی:سوال از ترجمه جملات تدریس قواعد  و حل تمارین و مسابقه لغات

ریاضی:تدریس معادله و عبارات جبری

کار و فناوری:تدریس بقیه پودمان/سوال از دانش اموزان/پاسخ به سوالات مربوط به ساخت و ساز عملی و اماده کردن وسایل برای جلسه بعد

شنبه:98/9/16

ریاضی:معادله و مسائل معادله حل شد

فیزیک خانم الماسی:مبحث کار  و انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی تدریس شد/حل مساله کار/

زبان انگلیسی خانم شیبت :تدریس کتابconnect  /speaking تدریس شد/چک کردن کتاب کار

تفکر و سبک زندگی:خودآگاهی/مدیریت احساس/خشم تدریس شد

کامپیوتر:تدریس مبحثword

یکشنبه:98/9/17

شیمی:تدریس ویژگی مواد/آزمایشگاه/رسانه فلزات و نافلزات

زیست:فصل 12 کربو هیدرات ها تدریس شد

ادبیات:بررسی کتاب مبتکران و مرور مطالب قبل فصل سوم

دوشنبه:98/9/18

ادبیات:مرور مباحث متمم/مفعول/نهاد/بررسی کتاب مبتکران/انشا فارسی/تدریس درس زندگی همین لحظه هاست

مطالعات خانم صادقی:تدریس درس 8/گزارش نمایش علوم اجتماعی و مشخص کردن برنامه نمایش

مطالعات خانم ذو القدر:تدریس درس 9 /اجرای طرح تدریس دانش اموزان با پاور پوینت/ارزشیابی پس از تدریس پیام اسمانی:تدریس درس ششم/بررسی امتحان میان ترم

سه شنبه:98/9/19

قرآن:جلسه دوم درس آموزش داده می شود/پخش روخوانی به شیوه هم خوانی و فردی کار می شود

هنر:جمع بندی مبحث عکاسی تئوری/تحویل کار عملی باغ پاییزی برای تعیین تکلیف نمره آخر ترم

ریاضی:حل تمرین های فصل معادله از صفحه 36 تا 40

زبان خانم لک:تدریس صفحه 18 و 19 /چک کردن تکالیف/پروژه دانش آموزان کار شد

چهار شنبه:98/9/20

عربی:امتحان میان ترم گرفته شد/تدریس قواعد و حل تمارین و سوال از آن

ریاضی:تدریس فصل 4/خط و انواع آن/پاره خط و نیم خط

کار و فناوری:آموزش گوی رنگی/کار با کاموا عروسک سازی/ بازدید کارها و تدریس بقیه پودمان و راهنمایی دانش آموزان در انجام فعالیت ها

شنبه :98/9/23

ریاضی:تدریس اندازه پاره خط/انواع زاویه

فیزیک:تدریس انرژی پتانسیل کشسانی/انرژیپتانسیل شیمیایی و پایستگی انرژی/بررسی تکالیف درسی و کتاب تیزهوشان

زبان انگلیسی:4 صفحه از کتاب connect تدریس شد/کتاب کار چک شد/speaking  کار شد/ویدیوهای آموزشی تمرین شد و پخش شد

یکشنبه:98/9/24

زیست:تدریس فصل 12 چربی و پروتئین/مدل سلولی نشساسته پروتئین توسط دانش اموزان ساخته شد

شیمی:حل نمونه سوال فصل اول  و سوم وتست المپیاد علوم هفتم/کار با کتاب درسی

ادبیات:تدریس بخش مسند/بررسی کتاب مبتکران/مرور مطالب گذشته

زبان خانم لک:تدریس صفحات 24 و 25 و صفحه 52 کتاب کار حل شد/پخش فیلم اموزشی /تحقیق دانش آموزان در مورد خانواده در کلاس اجرا شد/همراه با پاور پوینت و روزنامه دیواری/تکالیف چک شد

زبان خانم شیبت:دو صفحه از کتاب درسی مدرسه تدریس شد/speakingکار شد/ویدیوهای آموزشی پخش شد/کتاب کار چک شد

دوشنبه:98/9/25

مطالعات خانم ذوالقدر:ارزشیابی از درس 9 و تدریس با مشارکت دانش آموزان درس 10/ارزشیابی پس از تدریس و راهنمایی نمونه سوالات

مطالعات خانم صادقی:تدریس درس 8و9 و پرسش از درس و تصحیح اوراق امتحانی و بررسی برگه ها و تعیین درس 10 برای جلسه اینده

پیام آسمانی:تدریس درس هفتم ارزشیابی درس قبل

ادبیات:تدریس مبحث مسند /مرور مطالب پیش گفته/انشا فارسی

چهارشنبه:98/9/27

عربی:تدریس اعداد و مسابقه با اعداد و روخوانی لغات و پرسش از آن

ریاضی:تدریس انواع زاویه/اندازه گیری زاویه ها

کار و فناوری:تدریس بقیه پودمان/پاسخ به سوالات دانش آموزان و پرسش درسی از انها/رفع اشکال انجام فعالیت جلسه قبل/بازدید فعالیت ها جهت نمره ترم

تفکر وسبک زندگی:آموزش خود آگاهی/افکار و احساسات

شنبه:98/9/30

ریاضی:انتقال و تبدیلات آن تدریس شد

فیزیک:انرژِی پتانسیل کشسانی و انرژی پتانسیل شیمیایی تدریس شد/پایستگی انرژی تدریس شد/نمونه سوال حل شد

کامپیوتر:تدریس مبحث power point کامل

زبان:کتاب connect 4صفحه تدریس شد/درس پرسیده شد/کتاب کار چک شد/speaking تمرین شد

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...