دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

گزارش کلاسی مهر ماه سال تحصیلی 99-98 پایه دهم

سه شنبه 98/7/2 

تربیت بدنی _ آشنایی با دانش آموزان _ پرسش و پاسخ رشته های تخصصی دانش آموزان

زبان انگلیسی : دانش آموزان در مورد خودشان انگلیسی صحبت کردند و 10 فعل از کتاب خوانده شد.

چهار شنبه 98/7/3

فارسی : بررسی آمادگی دانش آموزان و تدریس درس ستایش و بخشی از چشمه

نگارش : درس اول پرورش موضوع و کارگاه نوشتن

زیست : تدریس فصل 1 اندامک ها 

زبان انگلیسی : 10 فعل از صفحه 122 کتاب خوانده شد و دانش آموزان تکرار کردند.

شنبه 98/7/6

زبان انگلیسی : تدریس صفحات 16 و 17 و 18

دوشنبه 98/7/8

سه شنبه 98/7/9

تربیت بدنی : ورزش های اولیه مربوط به آمادگی جسمانی و تشکیل تیم های ورزشی

زبان انگلیسی : آزمون آغازین گرفته شد و تدریس صفحه 19

چهارشنبه 98/7/10

فارسی : ادامه درس چشمه و گنج حکمت _ حل تست و تمرین جزوه

نگارش : هنجار نوشتار و حکایت گردانی 

زیست : تدریس ، پرسش تا اندامک های دو غشایی

شنبه 98/7/13

زبان انگلیسی : پرسیدن مکالمه و تکرار فعل های صفحه 122 کتاب

یک شنبه 98/7/14

معارف اسلامی : تکمیل درس اول آموزش احکام ، آموزش آیه شورا و ربنا

دو شنبه 98/7/15

سه شنبه 98/7/16

ورزش : تشکیل جلسه تربیت بدنی جهت برنامه هفته تربیت بدنی ، مسابقه گروهی والیبال

زبان انگلیسی : تدریس صفحات 22 و23 و چند صفحه از work book

چهارشنبه 98/7/17

فارسی : درس دوم از آموختن ننگ مدار ، آزمون از ستایش و چشمه

نگارش : عینک نوشتن و کارگاه نوشتن

شنبه 98/7/20

ریاضی : تدریس دنباله حسابی و نکات مربوطه ، حل نمونه سوال و رفع اشکال و توزیع برگه های امتحانی

زبان انگلیسی : پرسیدن صفحات 19 و 122 و تدریس صفحات 20 و21 و 123 ، حل یک سری تمرین خارج از کتاب

ریاضی : حل نمونه سوال و رفع اشکال 

یک شنبه 98/7/21

دین و زندگی : آزمون کتبی تشریحی و تستی ، تدریس تا صفحه 39 و آموزش احکام 

دو شنبه 98/7/22

عربی : ترجمه متن درس دوم ، حل تمرین ، تدریس قواعد اعداد و تکلیف

شیمی : رفع اشکالات دانش آموزان ، برگزاری آزمون از ابتدای فصل تا صفحه 5 و تدریس مدل جرم مولی

زیست : رفع اشکال ، جمع بندی دروس ، تدریس مبحث جدید از صفحه 14 تا 15 بافت پوششی

شیمی : ادامه تدریس مول ، ضریب تبدیل و حل نمونه تست های خیلی سبز

سه شنبه 98/7/23

ریاضی : تدریس ادامه دنباله بازگشتی ، حل تمرین صفحه 20 ، رفع اشکال و حل نمونه سوال

چهارشنبه 98/7/24

نگارش : مرور درس دوم عینک نوشتن ، کارگاه نوشتن ، بررسی متون عینی و ذهنی و خواندن مطالب دانش آموزان

جغرافیا : ارزشیابی از درس 1 و 2 ، ارائه فعالیت و گزارش تخصصی دانش آموزان تدریس ادامه درس 2 و بخشی از درس 3

فارسی : درس دیوار و بررسی نکات دستوری و ادبی و روخوانی درس سوم

زیست : تدریس و پرسش 

یک شنبه 98/7/28

دین و زندگی : قرائت آیات درس 2 و بررسی و ثبت نمرات امتحان کتبی مهرماه و تدریس درس 2

دوشنبه 98/7/29

عربی : برگزاری آزمون درس 1 ،حل تمرین قواعد و دستور عدد از درس 2 و ترجه و تمرین انوار القرآن

شیمی : ندریس نور ، طیف نشری خطی ، مدل کوانتومی 

زیست : تدریس فصل گوارش ، عملکرد قسمت های مختلف

شیمی : حل نمونه سوال از اول فصل تا جایی که تدریس شده 

 

سه شنبه 98/7/30

فارسی : تدریس درس سوم به همراه نکات دستوری و ادبی و زبانی و حل تمرین و تست 

نگارش : بررسی انشای دانش آموزان ، پخش پاورپوینت و حل تست

ریاضی : تدریس دنباله حسابی

زبان انگلیسی : آزمون از لغت و درک مطلب درس 1 کتاب کار و کتاب درسی و آزمون گرامر

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...