دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

پایه دوازدهم

بازپخش کلاس تست ریاضی-13 تیرماه بازپخش کلاس ریاضی-14 تیرماه بازپخش کلاس دینی-19تیرماه
بازپخش کلاس شیمی-20 تیرماه بازپخش کلاس فیزیک-29تیرماه بازپخش کلاس زبان-29تیرماه
بازپخش کلاس دینی-2 مرداد ماه بازپخش کلاس تست ریاضی-3مرداد ماه بازپخش کلاس فیزیک-3مرداد ماه
بازپخش کلاس شیمی-3مرداد ماه بازپخش کلاس شیمی(قسمت 1)-مرداد ماه بازپخش کلاس شیمی(قسمت 2)-مرداد ماه
بازپخش کلاس زیست شناسی-4 مرداد ماه بازپخش کلاس تست ریاضی-4 مرداد ماه بازپخش کلاس فیزیک-5 مردادماه
بازپخش کلاس زبان انگلیسی-5مردادماه بازپخش کلاس ادبیات - 5مردادماه بازپخش کلاس فیزیک -6 مرداد ماه
بازپخش کلاس عربی-9 مردادماه بازپخش کلاس دین و زندگی-9مردادماه بازپخش کلاس زیست شناسی-9 مردادماه  
بازپخش کلاس تست ریاضی -10 مردادماه بازپخش کلاس شیمی - 10 مردادماه بازپخش کلاس شیمی (قسمت1)-11 مردادماه
بازپخش کلاس شیمی (قسمت2)-11مردادماه بازپخش کلاس تست ریاضی-11 مردادماه بازپخش کلاس فیزیک -12 مردادماه
بازپخش کلاس فیزیک-13مردادماه بازپخش کلاس عربی -16 مردادماه بازپخش کلاس دین و زندگی -16 مردادماه
بازپخش کلاس زیست-16مردادماه بازپخش کلاس تست ریاضی -17 مردادماه بازپخش کلاس شیمی-17 مردادماه
بازپخش کلاس شیمی (قسمت 1)-18مردادماه بازپخش کلاس شیمی(قسمت2)-18مردادماه بازپخش کلاس تست ریاضی-18 مردادماه
بازپخش کلاس زیست -18مردادماه بازپخش کلاس فیزیک-19 مردادماه بازپخش کلاس زبان انگلیسی -19 مردادماه
بازپخش کلاس ادبیات -19 مردادماه بازپخش کلاس فیزیک-20 مردادماه بازپخش کلاس زیست -23 مردادماه
بازپخش کلاس عربی-23 مردادماه بازپخش کلاس دین وزندگی -23 مردادماه بازپخش کلاس تست ریاضی-24 مردادماه
بازپخش کلاس شیمی-24مردادماه بازپخش کلاس تست ریاضی -31مردادماه بازپخش کلاس شیمی -31مردادماه
بازپخش کلاس شیمی (قسمت 1)-1شهریور بازپخش کلاس شیمی (قسمت 2)-1شهریور بازپخش کلاس زیست-1شهریور
بازپخش کلاس فیزیک-2شهریورماه بازپخش کلاس زبان انگلیسی-2شهریورماه بازپخش کلاس فیزیک-3شهریور
بازپخش کلاس آنلاین زیست-6شهریورماه بازپخش کلاس آنلاین دین و زندگی-6 شهریورماه بازپخش کلاس عربی -6شهریورماه
بازپخش کلاس ریاضی-7شهریورماه بازپخش کلاس شیمی-7شهریورماه بازپخش کلاس شیمی (قسمت اول)-8شهریورماه
بازپخش کلاس شیمی(قسمت دوم)-8شهریورماه بازپخش کلاس زیست-8شهریورماه بازپخش کلاس ریاضی-8شهریورماه
بازپخش کلاس فیزیک-9شهریورماه بازپخش کلاس زبان انگلیسی-9شهریورماه بازپخش کلاس ادبیات -9شهریورماه
بازپخش کلاس فیزیک-10 شهریورماه بازپخش کلاس زیست -13شهریورماه بازپخش کلاس عربی -13 شهریورماه
بازپخش کلاس دین و زندگی -13 شهریورماه بازپخش کلاس شیمی -14 شهریورماه بازپخش کلاس شیمی(قسمت اول)-15شهریورماه
بازپخش کلاس شیمی(قسمت دوم)-15شهریورماه بازپخش کلاس زیست -15شهریورماه بازپخش کلاس ریاضی -15 شهریورماه
بازپخش کلاس فیزیک -16 شهریورماه بازپخش کلاس زبان انگلیسی-16 شهریورماه بازپخش کلاس ادبیات -16 شهریورماه
بازپخش کلاس فیزیک-17 شهریورماه بازپخش کلاس عربی-20شهریورماه بازپخش کلاس شیمی(قسمت1)-20شهریورماه
بازپخش کلاس شیمی(قسمت2)-20شهریورماه بازپخش کلاس ریاضی-21شهریورماه بازپخش کلاس ریاضی-22شهریورماه
بازپخش کلاس ادبیات -23شهریورماه بازپخش کلاس فیزیک -23شهریورماه بازپخش کلاس فیزیک -24 شهریورماه