دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

کادر آموزشی دبیرستان ایده آل پارسی متوسطه اول