دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

فرم داوطلبین عضویت در انجمن اولیا و مربیان

ولی محترم به منظور مشارکت بیشتر اولیا دانش آموزان جهت کمک به ارتقا فعالیت های آموزش و پرورش و گسترش ارتباط بین دو کانون مقدس خانه و مدرسه، برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن اولیا و مربیان یکی از وظایف مهم مدرسه است. بنابراین در صورت تمایل به عضویت در انجمن، جدول زیر را تکمیل نمایید.
شروع ثبت اطلاعات