دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

 

    

پایه هفتم

   

    

پایه هشتم

   

    

پایه نهم

   

    

پایه دهم

   

    

پایه یازدهم

   

    

پایه دوازدهم

   

کسب مقام برتر کشوری انجمن مدارس

سال تحصیلی 1401-1400

دانش آموزان رتبه اول، دوم، سوم دبیرستان ایده آل پارسی(پایه یازدهم تجربی)

دانش آموزان ممتاز دبیرستان ایده آل پارسی(پایه یازدهم تجربی)

دانش آموزان رتبه اول، دوم، سوم دبیرستان ایده آل پارسی(پایه دهم تجربی)

دانش آموزان رتبه ممتاز دبیرستان ایده آل پارسی(پایه دهم تجربی)

دانش آموزان رتبه اول، دوم، سوم دبیرستان ایده آل پارسی(پایه دهم ریاضی)

موفقیت تحسین برانگیز دانش آموزان دبیرستان ایده آل پارسی(پایه هشتم)

موفقیت تحسین برانگیز دانش آموزان دبیرستان ایده آل پارسی(پایه هفتم)

دانش آموزان رتبه اول دبیرستان ایده آل پارسی-پایه هشتم